Politiske visioner for sundhed

Randers Kommunes visioner for sundhedsområdet og byrådets målsætninger for 2021.

Visioner for sundhedsområdet - her er vi i 2021:

  • ​Praksisområdet, den kommunale sundhedsindsats, arbejdsmarkedsindsatsen og sygehusområdet opleves af borgerne og aktørerne som hinandens medspillere på borgernes præmisser.
  • Randers Kommune yder en differentieret indsats for at mindske uligheden i sundhed.
  • Randers Kommune ligger i den øverste tredjedel i regionens folkesundhedsundersøgelse.
  • Der er etableret et videns- og forskningscenter på sundhedsområdet i Randers.
  • Samarbejdsprojekter mellem Randers Kommunes sundhedsaktører og Randers Sygehus/Århus Universitet/Skejby har skabt nye virksomheder og nye arbejdspladser inden for sundheds-/velfærdsteknologi.

Læs sundhedspolitikken her

Begrundelse 

Borgerne tager ansvar for deres egen sundhed. Randers Kommune sætter fokus på at skabe større lighed i sundhed, dvs., at der er særligt fokus på at styrke eget-ansvaret i forhold til borgere i udsatte positioner.

En indsats på tværs af skole-/uddannelses-, arbejdsmarkeds- og sundhedsområdet vil resultere i samlet større livskvalitet og færre udgifter.

Der skal sættes ind såvel i forhold til det somatiske som det psykiatriske område.

Randers ”går efter” viden og kompetenceløft på alle planer – sundhedsområdet er et logisk fokusområde.

Skal understøttes af bl.a.:          

Indsatsen fra Randers Kommune understøtter ”de gode vaner”, hvor børn og unge er i institutioner og skoler.

Sundhedscentret udgør et fortsat stærkt miljø omkring sundhedsaktørerne, der inspirerer hinanden til at prøve nyt/gå efter nye måder/mål.

I evt. sundhedshøjskolemodel skal der arbejdes for at skabe videns- og forskningsmiljø.

Der skal sikres for borgerne smidige og fagligt velfungerende overgange mellem de regionale og kommunale opgaveområder.

Ideerne i projekt ”Tjek dit helbred” skal udbredes til alle borgere.

Vi måler det sådan:                      

Der skal opstilles måltal, der kan tjekkes.

Aftale, budget og regnskab

Randers Kommune bruger en gennemprøvet styringsmodel – den såkaldte Randersmodel. I Randersmodellen laver byrådet en konkret aftale med hver enkelt af kommunens ca. 80 (aftale)enheder. En aftaleenhed kan være; en skole, et dagtilbud, Sprogcentret, et fritidshjem, Værket, Affaldscentret, Område Nord med tilbud til ældre mv. Aftalen fastlægger enhedens budget, de mål enheden skal nå samt hvordan der følges op på disse. Aftalerne bliver udarbejdet gennem dialog mellem fagudvalg og aftaleenhedernes ledere, medarbejdere samt eventuelle bruger- og bestyrelsesrepræsentanter. Aftalerne anvendes ofte ligeledes til dialog med brugere og medarbejdere om forventninger til enheden.

Du kan læse mere om kommunens aftaler, samt budget og regnskab her.